###PERSONAL_SALUTATION_MALE###Dear ###firstname### ###lastname###,###:END_PERSONAL_SALUTATION_MALE:######PERSONAL_SALUTATION_FEMALE###Dear ###firstname### ###lastname###,###:END_PERSONAL_SALUTATION_FEMALE:######PERSONAL_SALUTATION###Dear Member,###:END_PERSONAL_SALUTATION:###

We would like to personally invite you to participate in the planned EASC activities in September 2022.

We all still have the pandemic in our bones, two years with limited contacts, with many human losses, tragedies and financial losses. Now, with the Russian-initiated war in Ukraine, we are already facing the next terrible situation with even more unimagined consequences.

Hovering over everything is climate change, which already becoming noticeable with far too dry summers and sporadic rain and tornadoes and will continue to intensify.

In the EASC, we have decided that this year we will hold the Congress cancelled in 2020. From 16 to 18 September we will meet live in an inspiring city to share, learn and network with each other and live the feeling of togetherness and group!

"ImpACT - Sustainability in Supervision and Coaching"
16-18 September 2022 in Barcelona

We think that in our role as supervisors and coaches we have a responsibility to accompany our clients in these issues. In order to do so, we have to deal with the term and concept of sustainability ourselves. On the social, economic and individual level. Sustainability has more than ecological aspects. The "Sustainable Development Goals", defined by the UN, refer to many topics that are also important for us: initiating and supporting sustainable change processes, sustainable leadership and management, sustainable and participative team processes.

In addition to interesting speakers such as the sociologist, publicist and political consultant Cristina Monge and the sustainability officer of Siemens, Markus Strangmüller, representatives of international chambers of commerce, NGOs and coaches who have been working on sustainability for years will introduce us to the topic.
In addition, 15 workshops will be available in 3 blocks on topics such as the Enneagram, sustainable didactics, networking, life coaching, relationship orientation, Gestalt in supervision & coaching, tango & supervision, to name but a few.
On Sunday we will share experiences of a sustainable Barcelona from a supervision and coaching perspective.

We have compiled a list of hotels in different categories for you. You can find the list on the EASC website under the congress information:

https://www.easc-online.eu/fileadmin/content/dokumente/kongresse/2022_Barcelona/2022_Congress_EASC_Barcelona_Hotels.pdf

We have also tried to make the congress price sustainable and fair. We have created two price categories for our members, according to the principle of fee groups by country.
For categories 1 & 2 (Switzerland, Germany etc.) the Early Bird price of 220 € is valid until 30/06/2022, from then on, 270 €.
For categories 3 & 4 (Spain, Hungary, Czech Republic, etc.) the Early Bird price is 110 € until 30/06/2022 and 140 € from then on.
The congress fee includes the entire content programme, the reception on Friday evening, and lunch and coffee on Saturday.

Please note that you pay a CO2 compensation when travelling to the congress. We have prepared a surprise for all those who do this or otherwise travel sustainably.

In the next few days the registration link will be available on the EASC site.

The congress starts on 16 September at 16 h.

The annual general meeting will take place on 15 September in Barcelona. This will be hybrid, i.e. in presence and online.
We would be happy if you could be there the day before so that we have more time for networking and exchange.
If you want to get more involved in the association, join us! We can only grow and make a difference together!

It´s EASC Time – EASC It´s time!
See you soon in Barcelona

On behalf of the EASC Board
Susanne Rieger
 
 

Text v češtině

###PERSONAL_SALUTATION_MALE###Vážená ###firstname### ###lastname###,###:END_PERSONAL_SALUTATION_MALE:######PERSONAL_SALUTATION_FEMALE###Vážený ##firstname### ###lastname###,###:END_PERSONAL_SALUTATION_FEMALE:######PERSONAL_SALUTATION###Vážený pane poslanče,###:END_PERSONAL_SALUTATION:###

Rádi bychom Vás osobně pozvali k účasti na plánovaných aktivitách EASC v září 2022.

Všichni máme pandemii stále v kostech, dva roky s omezenými kontakty, s mnoha lidskými ztrátami, tragédiemi a finančními ztrátami. Nyní, v souvislosti s Ruskem iniciovanou válkou na Ukrajině, již čelíme další hrozné situaci s ještě nedozírnějšími následky.

Nad vším se vznáší klimatické změny, které se již začínají projevovat příliš suchým létem a občasnými dešti a tornády a budou se dále prohlubovat.

V EASC jsme se rozhodli, že letošní kongres v roce 2020 zrušíme. Od 16. do 18. září se sejdeme naživo v inspirativním městě, abychom se vzájemně sdíleli, učili a navazovali kontakty a prožívali pocit pospolitosti a skupiny!

"ImpACT - udržitelnost v supervizi a koučování"
16.-18. září 2022 v Barceloně

Myslíme si, že v naší roli supervizorů a koučů máme povinnost doprovázet naše klienty v těchto otázkách. Abychom tak mohli učinit, musíme se sami zabývat termínem a konceptem udržitelnosti. Na společenské, ekonomické i individuální úrovni. Udržitelnost má více než jen ekologické aspekty. "Cíle udržitelného rozvoje" definované OSN se týkají mnoha témat, která jsou důležitá i pro nás: iniciace a podpora procesů udržitelných změn, udržitelné vedení a řízení, udržitelné a participativní týmové procesy.

Kromě zajímavých řečníků, jako jsou socioložka, publicistka a politická konzultantka Cristina Mongeová a ředitel pro udržitelnost společnosti Siemens Markus Strangmüller, nás do tématu uvedou zástupci mezinárodních obchodních komor, nevládních organizací a koučové, kteří se udržitelností zabývají již řadu let.
Kromě toho bude k dispozici 15 workshopů ve třech blocích na témata jako enneagram, didaktika udržitelného rozvoje, networking, životní koučování, vztahová orientace, Gestalt v supervizi a koučování, tango a supervize a další.
V neděli se podělíme o zkušenosti s udržitelnou Barcelonou z pohledu supervize a koučování.

Připravili jsme pro vás seznam hotelů v různých kategoriích. Seznam najdete na webových stránkách EASC v sekci Informace o kongresu:

https://www.easc-online.eu/fileadmin/content/dokumente/kongresse/2022_Barcelona/2022_Congress_EASC_Barcelona_Hotels.pdf

Snažili jsme se také, aby cena kongresu byla udržitelná a spravedlivá. Pro naše členy jsme vytvořili dvě cenové kategorie podle principu skupin poplatků podle zemí.
Pro kategorie 1 a 2 (Švýcarsko, Německo atd.) platí do 30. 6. 2022 cena Early Bird 220 €, od té doby 270 €.
Pro kategorie 3 a 4 (Španělsko, Maďarsko, Česká republika atd.) platí cena Early Bird 110 € do 30. 6. 2022, od té doby 140 €.
Kongresový poplatek zahrnuje celý obsahový program, recepci v pátek večer a oběd a kávu v sobotu.

Upozorňujeme, že při cestě na kongres se platí náhrada za CO2. Pro všechny, kteří tak učiní nebo jinak cestují udržitelně, jsme připravili překvapení.

V nejbližších dnech bude na stránkách EASC k dispozici odkaz pro registraci.

Kongres začíná 16. září v 16 hodin.

Výroční valná hromada se bude konat 15. září v Barceloně. To bude hybridní, tj. prezenční a online.
Budeme rádi, když se dostavíte o den dříve, abychom měli více času na navázání kontaktů a výměnu zkušeností.
Pokud se chcete do činnosti sdružení více zapojit, přidejte se k nám! Jen společně můžeme růst a měnit věci k lepšímu!

It´s EASC Time – EASC It´s time!
Brzy se uvidíme v Barceloně

Jménem představenstva EASC
Susanne Rieger