Newsletter May 2023

Dear EASC Newsletter Subscribers,

With this newsletter we inform you regularly about news from EASC, the committees, regional groups and institutes as well as about interesting facts from the field of supervision and coaching.

The newsletter team is looking forward to contributors! If you would like to send us contributions for the next issues or would like to participate in the newsletter team, please contact us via our mail address: news@easc-online.eu.

 
 
 
 

Meeting with ANSE and EMCC

&nbp;

In March our President Susanne Rieger and Vice-President Amina Eperjesi were on the road, continuing our cooperation with ANSE - Association of National Organisations for Supervision in Europe and EMCC Global in Brussels. The focus was on finding common cornerstones and looking for ways to facilitate the strengthening of coaching and supervision in Europe. This is a great stepping-stone in the right direction and we look forward to where this collaborative journey will lead us.

 
 
 
 

Empowerment Coach Training: Moving on to the next round

At the end of April, 20 participants completed their training as Empowerment Coaches for Business Coaching and Life Coaching at the Würzburg Academy for Empowerment Coaching and will enter EASC certification in June. In psychology, "empowerment" is the experience of competence, influence, self-determination and meaning. Research on this topic has been going on for almost 40 years and has shown clear links between empowerment and motivation, turnover, performance, health and other factors important to organisations. Coaching can make a significant contribution to promoting empowerment - that is why our coaches learn about this context intensively.

The next course starts on 11 May and is also fully booked. In addition to Christoph Schalk, Susanne Pohl and Petra Dröge as teaching trainers, around five tutors are employed in each module to ensure that all participants are well looked after. These are alumni who take part in the module to help supervise the exercise groups.

 

 
 
 
 

A NEW SUPERVISION TRAINING STARTS IN BARCELONA IN MAY

The Institute for professional and personal development Indiálogo in Barcelona starts in May with a new supervision training in Spanish. This supervision training takes place virtually and in presence, for participants who have either already done a coaching training or another comparable training.

If you are interested in further training and want to become active as a supervisor in the social and health sector, or if you would like to develop as a coach and include supervision in your repertoire, you can find more information here: https://indialogo.es/wp-content/uploads/2023/04/Formacion-Supervision-2023-2025.pdf

Contact: sr@indialogo.es  
Instituto Indiálogo www.indialogo.es

 
 
 
 

In September Pamplona will host the international conference "Counselling in turbulent times"

The conference is organised by the “Asociación Navarra Mitxelena” (ANM) and the Public University of Navarre (UPNA). The registration period is still open.
 

On 1 and 2 September, the Public University of Navarra will host the international conference "Counselling in turbulent times", with a programme that includes two conferences and 8 workshops led by ten prestigious specialists from Germany, the Netherlands, Hungary and Spain. It will also offer spaces for professionals to meet. 

The sessions are aimed at professionals within the field of help (psychological, social, educational, employment guidance, supervision, health or business) and are designed to help to improve the contribution of these professionals in a world of uncertainty and unrest. The conferences and workshops are aimed to promote reflection, exchange experiences in Europe and introduce new techniques and innovative working methods to improve efficiency in the job of counselling individuals, families, organisations and management personnel.

Read more...
 

 

 
 
 
 

Information Territorial Group Spain

After a theoretical introduction to intervision, peer counselling, held on 22 February and a practical session on 24 April 2023, the territorial group of Spain has decided to form a stable intervision group with regular and as needed meetings. 

The sessions are held through the zoom platform, the next session will take place on 22 May 2023. 

We have been very pleased with this interest in reflecting on professional practice among peers, self-care and the power that group work can have.

 

 
 
 
 

“Learned Hopefulness” - a book review by Patricia Jehle

We really have a lot more control of our minds (and emotions) than we think. I have been reading a book called “Learned Hopefulness” (2020) by Dan Tomasulo and being reminded of what is important to create resilience, and even better hopefulness for the future. “Positive images of the future carry us forward to our destiny.”

When we focus on a fixed-pie kind of world (I get 20%, so there is 80% left for the rest), we cannot really grow and move forward. This book is full of ideas, tools, and challenges to help us move our clients forward. Granted, this is a more therapeutic than coaching book, but many of the ideas can be used in coaching as well as in therapy. This book is meant to be used as a workbook to bring you forward, even if you are in a “dark place”. 

Read more...

 
 
 
 

Text v češtině

 
 
 
 

Zpravodaj Květen 2023

Vážení předplatitelé Zpravodaje EASC,

Prostřednictvím tohoto newsletteru vás pravidelně informujeme o novinkách z EASC, výborů, regionálních skupin a institutů a o zajímavostech z oblasti supervize a koučování.

Tým newsletteru se těší na přispěvatele! Pokud byste nám chtěli zaslat příspěvky do dalších čísel nebo byste se chtěli zapojit do týmu pro přípravu newsletteru, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší mailové adresy: news@easc-online.eu.

 
 
 
 

Setkání s ANSE a EMCC

&nbp;

V březnu byla naše prezidentka Susanne Rieger a viceprezidentka Amina Eperjesi na cestách a pokračovala ve spolupráci s ANSE - Asociací národních organizací pro dohled v Evropě a EMCC Global v Bruselu. Zaměřily se na hledání společných základů a na hledání způsobů, jak usnadnit posílení koučování a dohledu v Evropě. Je to skvělý odrazový můstek správným směrem a těšíme se, kam nás tato společná cesta povede.

 
 
 
 

Školení koučů pro posílení: Další kolo začíná

Na konci dubna dokončilo 20 účastníků školení Empowerment Coach pro Business Coaching a Life Coaching na Akademii pro Empowerment Coaching ve Würzburgu a v červnu vstoupí do certifikačního procesu EASC. V psychologii je "empowerment" zkušenost kompetence, vlivu, sebeurčení a smyslu. Výzkumy na toto téma probíhají již téměř 40 let a prokázaly jasné souvislosti mezi empowermentem a motivací, fluktuací, výkonností, zdravím a dalšími faktory důležitými pro organizace. Koučování může k podpoře empowermentu významně přispět - proto se naši koučové o těchto souvislostech intenzivně učí.

Další kurz začíná 11. května a je rovněž plně obsazen. Kromě Christopha Schalka, Susanne Pohl a Petry Dröge jako lektorů je v každém modulu zaměstnáno přibližně pět lektorů, aby bylo o všechny účastníky dobře postaráno. Jedná se o absolventy, kteří se modulu účastní a pomáhají dohlížet na cvičební skupiny.

 

 
 
 
 

V KVĚTNU ZAČÍNÁ V BARCELONĚ NOVÉ ŠKOLENÍ V OBLASTI SUPERVIZE

Institut pro profesní a osobní rozvoj Indiálogo v Barceloně zahájí v květnu nové supervizní školení ve španělštině. Toto supervizní školení bude probíhat virtuálně a prezenčně pro účastníky, kteří již absolvovali školení v oblasti koučování nebo jiné srovnatelné školení.

Pokud máte zájem o další školení a chcete začít působit jako supervizor v sociální a zdravotní oblasti nebo se chcete rozvíjet jako kouč a chcete do svého repertoáru zařadit také supervizi, více informací najdete zde: https://indialogo.es/wp-content/uploads/2023/04/Formacion-Supervision-2023-2025.pdf

Kontakt: sr@indialogo.es  
Instituto Indiálogo www.indialogo.es

 

 
 
 
 

V září se v Pamploně uskuteční mezinárodní konference "Asesorar en tiempos convulsos" (Poradenství v neklidných časech)

Pořádá ji Asociación Navarra Mitxelena (ANM) a UPNA (Veřejná univerzita Navarry) a registrace je otevřena

Ve dnech 1. a 2. září bude Veřejná univerzita Navarry hostit mezinárodní konferenci "Poradenství v turbulentních časech", jejíž program zahrnuje dvě konference a 8 workshopů vedených deseti prestižními odborníky z Německa, Nizozemska, Maďarska a Španělska. Nabídne také prostory pro setkání odborníků. 

Zasedání jsou určena odborníkům z jakékoli oblasti pomoci (psychologické, sociální, pedagogické, poradenství při zaměstnání, supervize, zdravotnictví nebo podnikání) a mají posílit přínos těchto profesionálů ve světě nejistoty a neklidu.  Za tímto účelem se uskuteční konference k reflexi; výměna zkušeností v Evropě; a nabídka školení nových technik a inovativních pracovních metod k získání efektivity při výkonu poradenské práce pro jednotlivce, rodiny, organizace a řídící pracovníky.

Čtěte více...

 

 
 
 
 

Informace Územní skupina Španělsko

Po teoretickém úvodu do intervize, vzájemného poradenství, který se konal 22. února, a praktickém setkání 24. dubna 2023 se územní skupina Španělska rozhodla vytvořit stabilní intervizní skupinu s pravidelnými setkáními podle potřeby. 

Zasedání probíhají prostřednictvím platformy zoom, další zasedání se uskuteční 22. května 2023. 

Velmi nás potěšil zájem o reflexi profesní praxe mezi kolegy, o péči o sebe sama a o sílu, kterou může mít skupinová práce.

 

 
 
 
 

"Learned Hopefulness" - recenze knihy Patricie Jehleové

Svou mysl (a emoce) máme opravdu pod kontrolou mnohem více, než si myslíme. Četla jsem knihu "Learned Hopefulness" (2020) od Dana Tomasula a připomněla si, co je důležité pro vytvoření odolnosti, a ještě lépe naděje do budoucna. "Pozitivní představy o budoucnosti nás nesou vpřed k našemu osudu."

Když se soustředíme na svět typu fixní koláč (dostanu 20 %, takže na zbytek zbývá 80 %), nemůžeme skutečně růst a posouvat se vpřed. Tato kniha je plná nápadů, nástrojů a výzev, které nám pomohou posunout naše klienty vpřed. Připouštím, že se jedná spíše o terapeutickou než koučovací knihu, ale mnoho myšlenek lze využít jak v koučování, tak v terapii. Tato kniha má sloužit jako pracovní sešit, který vás posune vpřed, i když se nacházíte na "temném místě". 

Čtěte více...