Newsletter June 2023

Dear EASC Newsletter Subscribers,

With this newsletter we inform you regularly about news from EASC, the committees, regional groups and institutes as well as about interesting facts from the field of supervision and coaching.

The newsletter team is looking forward to contributors! If you would like to send us contributions for the next issues or would like to participate in the newsletter team, please contact us via our mail address: news@easc-online.eu.

 
 
 
 

New Work needs Empowerment!

&nbp;

This was the title of a workshop held by the Würzburg Academy for Empowerment Coaching (WAEC) in May as part of the Zukunftswoche Mainfranken. The Future Week, which was held for the second time, aims to promote different facets of a sustainable future. WAEC can not only identify well with this goal, it also wants to make a conscious contribution to sustainability. The workshop focused on three of the sustainability goals defined by the United Nations: Health and Well-being, Quality Education and Decent Work & Economic Growth. 

In concrete terms, the workshop showed the participants why today's trendy New Work measures urgently need psychological empowerment so that they do not fail or have massive side effects. Psychological empowerment is the key to the sustainable design of work and has a direct positive impact on the mental health of employees, their performance and motivation as well as on turnover rates in companies. Coaching can play a crucial role in promoting psychological empowerment.

WAEC will also offer a workshop on this topic at the EASC Online Congress in September.

 
 
 
 

International Conference "Counselling in Turbulent Times" in Pamplona in September

&nbp;

In September, the international conference "Counselling in Turbulent Times" will take place in Pamplona. The conference is organised by the Asociación Navarra Mitxelena (ANM) and UPNA (Public University of Navarre) and the registration deadline is still open.

On 1 and 2 September, the Public University of Navarre will host the international conference "Guidance in Turbulent Times". The programme includes two lectures and eight workshops led by ten renowned specialists from Germany, the Netherlands, Hungary and Spain. The conference also offers space for professionals to meet.

Read more...

 
 
 
 

Summer University with Indialogo Institute

From 01.07. - 08.07.2023, the Indialogo Institute is organising summer school in El Prat de Llobregat.

The offer is titled; "The art of working with groups and teams in organisations" and is aimed for supervisors, coaches and trainers.

A varied programme with a lot of practice is spread over eight days to practise methods and techniques for analysing organisational structures and implementing supervision in practice.

Individual workshops/sessions can be booked for the entire programme.

Further information can be found here

 

 
 
 
 

Supervision training at Institute Indialogo, in Barcelona, starting May 2023

The Indialogo Institute is currently offering supervision training. Supervision is a professional and personal reflection process for individuals, teams, groups and organisations, in which questions about the person, the organisation, people’s relationships - with their interactions and tasks are reflected upon, with the aim of helping people to help themselves. 

The training provides a psychological foundation that primarily serves your personal development in this new role as a supervisor and then, of course, practical application in supervision with other people. Psychological schools and theoretical approaches will be related to practice, intervention and hypothesis generation. This leads to deeper learning for the participants, including self-analysis and self-reflection. At the end of the training, participants should feel confident in different supervision situations. For this, different learning environments, such as group supervision, intervision, individual supervision and group learning, take place either in the large training group or in peer group settings.

It is not about learning supervision, but about becoming a supervisor.

The training team consists of certified supervisors (EASC) who work as supervisors and share their experiences.

You can find more information here.

 
 
 
 

EASC Regional Group Berlin

The EASC Regional Group Berlin cordially invites everyone to their next meetings:

  • Tuesday 11 July
  • Thursday 19 October
  • Tuesday 05 December

In each case from 19.00-21.30.

Registration with Volker Tepp: v.tepp@coachinginstitut.berlin

 
 
 
 

Training on the Enneagram from 24.09. - 01. 10. at the Lycian Coast (Turkey)

Volker Tepp has been offering training weeks on the Enneagram for many years.

This year, for the tenth time, he will be at the Lykia Lodge seminar centre south of Antalya on the Lykian coast.

A maximum of 14 participants will experience an introduction to the basics and the work with the type model of the Enneagram, combined with numerous cross connections to Transactional Analysis.

The training is recognised by the Berlin Senate Administration as educational leave.  

More information at: https://coachinginstitut.berlin/enneagrammwoche-tuerkei

 
 
 
 

Farewell to Rainer Thiele-Fölsch

&nbp;

On Friday, 12 May 2023, 40 participants took part in a memorial service at the Coaching Institut Berlin for Rainer Thiele-Fölsch and honoured Rainer's work as a coach, supervisor, teaching-supervisor, therapist and trainer. It was two hours filled with many contributions in which it became clear how many of us appreciate Rainer's work in his ability to meet people in respect, confidence, kindness, appreciative "I am ok - you are ok" attitude. He was able to touch, encourage and tirelessly accompany people on their way to more autonomy. Rainer died much too early in December 2022 at the age of 71.

 
 
 
 

Uwe Böning, Frank Strikker: On the Future of Business Coaching

A book review by Volker Tepp

In their book "Zur Zukunft des Business Coaching" (On the Future of Business Coaching), the editors bring together many players from business, associations and science to describe the current reality on the topic of business coaching from different perspectives, as well as contributions on the topic of digital coaching providers (DCP).

However, the book does not only describe the status quo, but also explicitly addresses the question of shaping the future of the important topic of business coaching. Read more in the book review by Volker Tepp.

 
 
 
 

Text v češtině

 
 
 
 

Zpravodaj Červen 2023

Vážení předplatitelé Zpravodaje EASC,

Prostřednictvím tohoto newsletteru vás pravidelně informujeme o novinkách z EASC, výborů, regionálních skupin a institutů a o zajímavostech z oblasti supervize a koučování.

Tým newsletteru se těší na přispěvatele! Pokud byste nám chtěli zaslat příspěvky do dalších čísel nebo byste se chtěli zapojit do týmu pro přípravu newsletteru, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší mailové adresy: news@easc-online.eu.

 
 
 
 

Nová práce potřebuje Empowerment!

&nbp;

Tak zněl název workshopu, který v květnu uspořádala Würzburgská akademie pro empowerment koučink (WAEC) v rámci Zukunftswoche Mainfranken. Týden budoucnosti, který se konal již podruhé, má za cíl propagovat různé aspekty udržitelné budoucnosti. WAEC se s tímto cílem může nejen dobře ztotožnit, ale chce také vědomě přispět k udržitelnosti. Workshop se zaměřil na tři z cílů udržitelnosti definovaných Organizací spojených národů: Zdraví a blahobyt, kvalitní vzdělání a důstojná práce a hospodářský růst. 

Konkrétně workshop účastníkům ukázal, proč dnes módní opatření New Work naléhavě potřebují psychologické posílení, aby neselhala nebo neměla masivní vedlejší účinky. Psychologické posílení je klíčem k udržitelnému designu práce a má přímý pozitivní dopad na duševní zdraví zaměstnanců, jejich výkonnost a motivaci i na míru fluktuace ve firmách. Koučování může hrát zásadní roli při podpoře psychologického zplnomocnění.

WAEC nabídne na toto téma také workshop na zářijovém kongresu EASC Online.

 
 
 
 

Mezinárodní konference "Poradenství v turbulentní době" v Pamploně v září

&nbp;

V září se v Pamploně uskuteční mezinárodní konference "Poradenství v turbulentní době". Konferenci pořádá Asociación Navarra Mitxelena (ANM) a UPNA (Veřejná navarrská univerzita) a termín pro přihlášení je stále otevřen.

Ve dnech 1. a 2. září se na Veřejné navarrské univerzitě uskuteční mezinárodní konference "Poradenství v turbulentní době". Na programu jsou dvě přednášky a osm workshopů vedených deseti renomovanými odborníky z Německa, Nizozemska, Maďarska a Španělska. Konference rovněž nabízí prostor pro setkání odborníků.

Čtěte více...

 
 
 
 

Letní univerzita s Institutem Indialogo

Ve dnech 1.7. - 8.7.2023 pořádá Institut Indialogo letní univerzitu v El Prat de Llobregat.

Nabídka s názvem "Umění práce se skupinami a týmy v organizacích" je určena vedoucím pracovníkům, koučům a trenérům.

Pestrý program s množstvím praxe je rozvržen do osmi dnů, během nichž si účastníci procvičí metody a techniky analýzy organizačních struktur a zavádění supervize do praxe.

Lze si objednat jednotlivé workshopy/sezení nebo celý program.

Další informace naleznete zde.

 

 
 
 
 

Školení supervizorů v Institutu Indialogo v Barceloně, od května 2023

Institut Indialogo v současné době nabízí školení v oblasti supervize. Supervize je proces profesní a osobní reflexe pro jednotlivce, týmy, skupiny a organizace, při kterém se reflektují otázky týkající se osoby, organizace, vztahů s jejich interakcemi a úkolů, s cílem pomoci lidem, aby si pomohli sami. 

Školení poskytuje psychologický základ, který slouží především vašemu osobnímu rozvoji v této nové roli supervizora a pak samozřejmě praktickému uplatnění v supervizi s dalšími lidmi. Psychologické školy a teoretické přístupy budou propojeny s praxí, intervencí a tvorbou hypotéz. To vede k hlubšímu učení účastníků, včetně sebeanalýzy a sebereflexe. Na konci výcviku by se účastníci měli cítit jistě v různých situacích supervize. K tomu slouží různá učební prostředí, jako je skupinová supervize, intervize, individuální supervize a skupinové učení, které probíhá buď ve velké školicí skupině, nebo v prostředí vrstevnické skupiny.

Nejde o to naučit se supervizi, ale stát se supervizorem.

Výcvikový tým se skládá z certifikovaných supervizorů (EASC), kteří pracují jako supervizoři a sdílejí své zkušenosti.

Více informací naleznete zde.

 

 
 
 
 

Regionální skupina EASC Berlín

Srdečné pozvání na další zasedání regionální skupiny EASC v Berlíně:

  • Úterý 11. července
  • čtvrtek 19. října
  • Úterý 5. prosince

V každém případě od 19.00-21.30 hod.

Registrace u Volkera Teppa: v.tepp@coachinginstitut.berlin

 
 
 
 

Školení o enneagramu od 24.09. - 01. 10. na Lycian Coast (Turecko)

Volker Tepp již řadu let nabízí týdny školení o enneagramu.

Letos se již podesáté představí v seminárním centru Lykia Lodge jižně od Antalye na lyském pobřeží.

Maximálně 14 účastníků zažije úvod do základů a práce s typovým modelem enneagramu v kombinaci s četnými vzájemnými vazbami na transakční analýzu.

Školení je uznáno berlínskou senátní správou jako vzdělávací volno.  

Více informací na: https://coachinginstitut.berlin/enneagrammwoche-tuerkei

 
 
 
 

Rozloučení s Rainerem Thiele-Fölschem

&nbp;

V pátek 12. května 2023 se 40 účastníků zúčastnilo vzpomínkové bohoslužby na Rainera Thieleho-Fölsche v Koučovacím institutu v Berlíně a uctilo Rainerovu práci kouče, supervizora, lektora-supervizora, terapeuta a trenéra. Byly to dvě hodiny naplněné mnoha příspěvky, v nichž se ukázalo, jak mnozí z nás oceňují Rainerovu práci v jeho schopnosti vyjít lidem vstříc v úctě, důvěře, laskavosti, oceňujícím postoji "jsem v pořádku - jsi v pořádku". Dokázal se lidí dotknout, povzbudit je a neúnavně je doprovázet na jejich cestě k větší samostatnosti. Rainer zemřel příliš brzy v prosinci 2022 ve věku 71 let.

 
 
 
 

Uwe Böning, Frank Strikker: O budoucnosti podnikového koučování

Recenze knihy Volkera Teppa

V knize "Zur Zukunft des Business Coaching" (O budoucnosti business koučinku) se sešla řada aktérů z podnikatelské sféry, svazů a vědy, aby popsali současnou realitu na téma business koučinku z různých úhlů pohledu, a také příspěvky na téma poskytovatelů digitálního koučinku (DCP).

Kniha však nepopisuje pouze současný stav, ale explicitně se zabývá i otázkou utváření budoucnosti důležitého tématu business koučování. Více se dočtete v recenzi knihy od Volkera Teppa.