Review: Uwe Böning, Frank Strikker: On the Future of Business Coaching

Uwe Böning and Frank Strikker have been active in the coaching landscape in Germany for decades and have made a great contribution to the field - whether practical or academic - through many publications on coaching.

With 13 years of practical experience as a board member at EASC and 12 years of involvement in the Roundtable Coaching (RTC) group, I read this book with enthusiasm, a book that has never been written before.

In this book, the editors provide a valuable insight into the future of business coaching with contributions from over 30 experts.

The 350-page book is divided into seven chapters:

 1. A brief history of coaching in the modern era
 2. Perspective: Companies and Organisations
 3. Perspective: Associations
 4. Perspective: Science, university and training
 5. Perspective: Digital Coaching Platforms
 6. Innovations: A brave new coaching world?
 7. Thinking in scenarios: Perspectives of a new coaching world

In Chapter 2, Stefan Stenzel (SAP), Heike Schneeweiß (BMW), Martin Krimphove (Uniper SE), Sylvia Borcherding (50Hertz), Rainer Radloff (Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld), Christian Piehler (DLR) and Ute Symanski (Hochschulcoaching) have their say.

Chapter 3 contains contributions from Jean-Paul Munsch (bso Switzerland), Isabel Hammermann-Merker (QRC), Margret Fischer (DCG), Peter van Eyk, Susanne Klein and Evelyn Albrecht (EMCC), Susanne Rieger (EASC), Lutz Salamon (Roundtable Coaching).

Chapter 4 contains contributions by Carsten Schermuly (SRH Berlin), Reinhard Stelter (University of Copenhagen), Thomas Bachmann (artop), Erich Schäfer (Ernst Abbe University Jena), Heidrun Strikker (SHS Consult) and Michael Stephan (Philipps University Marburg).

Chapter 5 features contributions from Elke Berninger-Schäfer (CAI Karsruhe), Tina Deutsch (CoachHub), Lucas Mundensee (coachingspace) and Simone Mählmann (evelop_me).

Chapter 6 takes us into the brave new coaching world with contributions from Anna Schnell and Nils Schnell (MOWOMIND), Dominique Stroh (Futurework Consulting), Uwe Böning (Böning-Consult) and Swen Schneider (Frankfurt University of Applied Sciences) and Timon Dürr (Coach).

Chapter 7 contains a contribution by the editors of a book entitled: "The future of coaching: crystal ball, speculation or realistic scenarios".

As a conclusion, there is a 10-page contribution by the editors with a call for discussion, which they give three headings:

 • Digitalisation
 • The future market
 • The political-social framework

The editors thus bring together many players from business, associations and science to describe the current reality on the topic of business coaching from different perspectives, as well as contributions on the topic of digital coaching providers (DCP).

However, it is not just a description of the status quo, but it also explicitly addresses the question of shaping the future on the important topic of business coaching.

With these different contributions and perspectives, the editors are pushing an important debate and discussion on this topic, which did not yet exist in this clarity, polyphony and different perspectives. This represents a very significant contribution to the further professionalisation of coaching. And at the same time, the contributions clearly point to the changes of the future that coaches and associations, together with representatives of science and providers on the market, will have to face.

The coaching industry is in a state of change, characterised by a multitude of individual players in a non-regulated or standardised field of work, a multitude of coaching associations with very different character and interests, the necessary process of reflection from the scientific side and a rapidly developing digital world. Which quality criteria are the yardsticks, which evidence can be shown, which impact factors are significant? This discussion in a common chorus of actors has been lacking for a long time and has not become the single or even polyphonic voice in the work of the Roundtable Coaching that this field of work needs so much. The importance of the Roundtable Coaching is emphasised in various contributions, but the representatives of the associations have not yet been able to act together for a common future of coaching. Perhaps this book can also contribute to recognising the need for associations, coaches, representatives of business and academia to work together in this important field in the future.

Conclusion: The book is a great gift and a wake-up call for all people who focus on the coaching profession from different perspectives and invites urgently needed, reflective and critical debate and discussion!

Thanks to the editors who took the trouble to write this book! A book that is a "must have" for those who seriously deal with the topic of business coaching.

Volker Tepp

 

Text v češtině

Recenze: Uwe Böning, Frank Strikker: O budoucnosti podnikového koučování

 

Uwe Böning a Frank Strikker působí v oblasti koučování v Německu již desítky let a svými četnými publikacemi o koučování významně přispěli k rozvoji tohoto oboru - ať už praktického, nebo akademického.

S třináctiletou praktickou zkušeností člena představenstva EASC a dvanáctiletou účastí v Kulatém stolu koučů (RTC) jsem si s nadšením přečetl tuto knihu, která dosud nebyla napsána.

Editoři v ní s příspěvky více než 30 odborníků poskytují cenný pohled na budoucnost podnikového koučování.

Tuto 350stránkovou knihu rozdělují do sedmi kapitol:

 1. stručná historie koučování v moderní době
 2. Perspektiva: Firmy a organizace
 3. Perspektiva: Asociace
 4. Perspektiva: Věda, univerzity a vzdělávání
 5. Perspektiva: Digitální platformy pro koučování
 6. Inovace: Odvážný nový svět koučování?
 7. Myšlení ve scénářích: Perspektivy nového světa koučování

V kapitole 2 se vyjadřují Stefan Stenzel (SAP), Heike Schneeweiß (BMW), Martin Krimphove (Uniper SE), Sylvia Borcherding (50Hertz), Rainer Radloff (Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld), Christian Piehler (DLR) a Ute Symanski (Hochschulcoaching).

Kapitola 3 obsahuje příspěvky Jeana-Paula Munsche (bso Švýcarsko), Isabel Hammermann-Merker (QRC), Margret Fischer (DCG), Petera van Eyka, Susanne Klein a Evelyn Albrecht (EMCC), Susanne Rieger (EASC), Lutze Salamona (Roundtable Coaching).

Kapitola 4 obsahuje příspěvky Carstena Schermulyho (SRH Berlin), Reinharda Steltera (University of Copenhagen), Thomase Bachmanna (artop), Ericha Schäfera (Ernst Abbe University Jena), Heidrun Strikker (SHS Consult) a Michaela Stephana (Philipps University Marburg).

V kapitole 5 jsou uvedeny příspěvky Elke Berninger-Schäfer (CAI Karsruhe), Tiny Deutsch (CoachHub), Lucase Mundensee (coachingspace) a Simone Mählmann (evelop_me).

Kapitola 6 nás zavede do odvážného nového světa koučování, do kterého přispěli Anna Schnell a Nils Schnell (MOWOMIND), Dominique Stroh (Futurework Consulting), Uwe Böning (Böning-Consult) a Swen Schneider (Frankfurtská univerzita aplikovaných věd) a Timon Dürr (Coach).

Kapitola 7 obsahuje příspěvek editorů této knihy s názvem: "Budoucnost koučování: křišťálová koule, spekulace nebo realistické scénáře".

Na závěr je připojen desetistránkový příspěvek editorů s výzvou k diskusi, které dávají tři nadpisy:

 • Digitalizace
 • Budoucí trh
 • Politicko-sociální rámec

Editoři tak spojili mnoho aktérů z oblasti podnikání, asociací a vědy, aby popsali současnou realitu na téma podnikového koučování z různých úhlů pohledu, stejně jako příspěvky na téma poskytovatelů digitálního koučování (DCP).

Nejedná se však pouze o popis současného stavu, ale explicitně se věnuje i otázce utváření budoucnosti důležitého tématu business koučování.

Těmito různými příspěvky a pohledy editoři posouvají důležitou debatu a diskusi na toto téma, která v takové přehlednosti, polyfonii a různých perspektivách dosud neexistovala. To představuje velmi významný příspěvek k další profesionalizaci koučování. A zároveň příspěvky jasně ukazují na změny budoucnosti, kterým budou muset koučové a asociace spolu se zástupci vědy a poskytovateli na trhu čelit.

Odvětví koučování se nachází ve stavu změn, které jsou charakterizovány množstvím jednotlivých aktérů v neregulované či standardizované oblasti činnosti, množstvím koučovacích asociací s velmi odlišným charakterem a zájmy, nezbytným procesem reflexe ze strany vědy a rychle se rozvíjejícím digitálním světem. Která kritéria kvality jsou měřítkem, které důkazy lze prokázat, které faktory dopadu jsou významné? Tato diskuse ve společném chóru aktérů dlouho chyběla a nestala se jednotným nebo dokonce polyfonním hlasem v práci kulatého stolu koučů, který tato oblast práce tolik potřebuje. Význam koučování u kulatého stolu je zdůrazňován v různých příspěvcích, ale zástupci asociací zatím nebyli schopni společně jednat ve prospěch společné budoucnosti koučování. Snad i tato kniha může přispět k tomu, aby si asociace, koučové, zástupci podnikatelské sféry a akademické obce uvědomili, že je třeba, aby v této důležité oblasti v budoucnu spolupracovali.

Závěr: Kniha je velkým dárkem a výzvou k probuzení pro všechny lidi, kteří se zaměřují na profesi kouče z různých úhlů pohledu, a vybízí k naléhavě potřebné, reflexivní a kritické debatě a diskusi!

Děkuji editorům, kteří si dali práci s napsáním této knihy! Kniha, která je "povinná" pro ty, kdo se vážně zabývají tématem koučování v podnikání.

Volker Tepp