Reflections to help take Social Responsibility

Manifesto for the establishment of supervision and coaching in various spheres of society

 

We, Asociación Navarra Mitxelena/Gingko and Indiálogo - Instituto para el desarrollo y el formación profesional y personal, Barcelona ask EASC and all associations representing professionally qualified and trained supervisors and coaches in Spain to participate actively with us in order to raise awareness, disseminate and practice supervision and coaching, as well as the training of professionals in this field to a high level of excellence and recognised throughout Europe. We appeal to politicians and institutional decision-makers in Spain and Europe to create a reflective, self-responsible and social society.

Our aim is to

  • Establish the practice of supervision and coaching in various areas of society: in social services, health, learning at all formal and informal levels of education and teaching, in the economy, in the world of work and business.
  • To establish a working group in Spain, as in other countries, to serve as an information vehicle for representatives of interest groups such as schools, chambers of commerce, educational institutions, associations, provincial councils, public administrations, etc. on the urgency of implementing the practice of supervision and coaching, as well as its usefulness for the improvement of services and products and the welfare of workers.
  • To set up another working group to establish common training standards of excellence, with clear quality standards and in accordance with ethical and deontological standards and guidelines for the practice of supervision and coaching.
  • To seek exchange with training associations of supervision and coaching professionals in other countries. To this end, a third working group will be set up to monitor the development of supervision and coaching in other countries, their training plans and qualification standards for counselling, as well as the experiences and research carried out in these countries.

Furthermore, we urge political leaders to support these efforts and, similarly to the Basque Country and Catalonia, to promote legal regulations and provide financial resources to guarantee supervision and coaching for workers in the above-mentioned fields.

Finally, we call on the institutions and their representatives in Europe to assume their responsibility to protect their working citizens. In this respect we support the efforts of EASC and other European supervisory and coaching organisations to achieve recognition of the supervisory and coaching profession.

An initiative group will be set up for this purpose. All interested parties who want to accompany and promote this process are called upon to affirm and disseminate this manifesto.

September 2023, Pamplona, Spain

 

Text v češtině

Reflexe pomáhá převzít společenskou odpovědnost

 

Manifest za zavedení supervize a koučování v různých sférách společnosti

 

My, Asociación Navarra Mitxelena/Gingko a Indiálogo - Instituto para el desarrollo y el formación profesional y personal, Barcelona, žádáme EASC a všechna sdružení zastupující profesionálně kvalifikované a vyškolené supervizory a kouče ve Španělsku, aby se s námi aktivně podíleli na zvyšování povědomí, šíření a praktickém provádění supervize a koučování, jakož i na vzdělávání odborníků v této oblasti na vysoké úrovni a uznávané v celé Evropě. Apelujeme na politiky a institucionální činitele ve Španělsku a v Evropě, aby vytvořili reflexivní, sebeodpovědnou a sociální společnost.

Naším cílem je

  • Zavést praxi supervize a koučování v různých oblastech společnosti: v sociálních službách, ve zdravotnictví, ve vzdělávání na všech formálních i neformálních úrovních výuky a výchovy, v ekonomice, ve světě práce a v podnikání.
  • Zřídit ve Španělsku, stejně jako v jiných zemích, pracovní skupinu, která by sloužila jako informační prostředek pro zástupce zájmových skupin, jako jsou školy, obchodní komory, vzdělávací instituce, sdružení, provinční rady, orgány veřejné správy atd., o naléhavosti zavedení praxe dohledu a koučování, jakož i o její užitečnosti pro zlepšení služeb a výrobků a pro blaho pracovníků.
  • zřídit další pracovní skupinu, která by stanovila společné standardy špičkové odborné přípravy s jasnými standardy kvality a v souladu s etickými a deontologickými normami a pokyny pro praxi supervize a koučování.
  • Usilovat o výměnu zkušeností se vzdělávacími sdruženími odborníků v oblasti supervize a koučování v jiných zemích. Za tímto účelem bude zřízena třetí pracovní skupina, která bude sledovat vývoj supervize a koučování v jiných zemích, jejich vzdělávací plány a kvalifikační standardy pro poradenství, jakož i zkušenosti a výzkumy prováděné v těchto zemích.

Dále vyzýváme politické představitele, aby toto úsilí podpořili a podobně jako v Baskicku a Katalánsku prosazovali právní předpisy a poskytli finanční prostředky na zajištění supervize a koučování pro pracovníky ve výše uvedených oblastech.

V neposlední řadě vyzýváme instituce a jejich zástupce v Evropě, aby převzali odpovědnost za ochranu svých pracujících občanů. V tomto ohledu podporujeme úsilí EASC a dalších evropských organizací supervizorů a koučů o uznání profese supervizora a kouče.

Za tímto účelem bude zřízena iniciativní skupina. Všechny zainteresované strany, které chtějí tento proces doprovázet a podporovat, vyzýváme k potvrzení a šíření tohoto manifestu.

Září 2023, Pamplona, Španělsko