Adult Education/Vzdělávání dospělých

Including more intercultural aspects in supervision and coaching
Project: 2020-1-DE02-KA204-007699 | 01.12.2020 – 30.11.2022

Zahrnutí více mezikulturních aspektů do supervize a koučování
Projekt: 2020-1-DE02-KA204-007699 | 01.12.2020 - 30.11.2022

Leading Organisation/Vedoucí organizace

INITA Institut für angewandte Psychologie, Transaktionsanalyse und Erwachsenenbildung
Deutschland

Partner Organisations/Partnerské organizace

ANM Asociación Navarra Mitxelena para la supervisión y el desarrollo personal
Spanien

CIS Cesky institut pro supervizi
Tschechische Rep.

Bilingual Solutions Institute
Deutschland

Antares Csoport Kft. Antares Csoport Humánerőforrás-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ungarn

Project Summary/ Popis Projektu

(český jazyk viz níže)

Culture determines our options for action in many areas of our lives. In the first six years we learn how to deal with difficulties and problems, how to solve conflicts, make decisions and initiate solutions. In all these and many other areas, the culture in which we grow up plays an important role. It shapes the way we think and act. Supervision and coaching are two consulting approaches that can help to question and reflect on existing structures of thoughts and action. Therefore, intercultural skills are important requirements for coaches and supervisors, which have hardly been explicitly formulated so far.

This project is an encounter and exchange project that aims to shed light on the "best practice" of intercultural competence in coaching and supervision. The six project partners from five countries want to exchange their approaches, questions, successes and failures and bring them together in a reader. The results will then be discussed with a wider audience in articles and workshops at congresses and conferences, as well as in the social media. The main focus will be on projects that deal with intercultural aspects, especially with socially disadvantaged groups, migrants and persecuted persons.

Furthermore, a catalogue of criteria on the topic of intercultural competence will be developed for the training curricula of the training institutes. Which methods and forms are useful and should be integrated? How can digital and blended learning be integrated?

The aim is to sharpen the interest and attention, or rather the awareness, for intercultural aspects and to have them brought into the discussion. With this project, we hope to increase the development of network structures that will make it possible for coaches and supervisors to understand the importance of intercultural competence more clearly, and to provide coaches and supervisors with tools that will enable them to offer more services to socially disadvantaged groups, migrants and persecuted persons.

Furthermore, clear instructions for the training of coaches and supervisors and the inclusion of intercultural competence should be developed.

 

Kultura určuje naše možnosti jednání v mnoha oblastech našeho života. V prvních šesti letech se učíme, jak se vypořádat s obtížemi a problémy, jak řešit konflikty, rozhodovat se a iniciovat řešení. Ve všech těchto a mnoha dalších oblastech hraje důležitou roli kultura, v níž vyrůstáme. Utváří způsob našeho myšlení a jednání. Supervize a koučování jsou dva poradenské přístupy, které mohou pomoci zpochybnit a reflektovat stávající struktury myšlení a jednání. Proto jsou interkulturní dovednosti důležitým požadavkem na kouče a supervizory, který dosud nebyl téměř explicitně formulován.

Kultura určuje naše možnosti jednání v mnoha oblastech našeho života. V prvních šesti letech se učíme, jak se vypořádat s obtížemi a problémy, jak řešit konflikty, rozhodovat se a iniciovat řešení. Ve všech těchto a mnoha dalších oblastech hraje důležitou roli kultura, v níž vyrůstáme. Utváří způsob našeho myšlení a jednání. Supervize a koučování jsou dva poradenské přístupy, které mohou pomoci zpochybnit a reflektovat stávající struktury myšlení a jednání. Proto jsou interkulturní dovednosti důležitým požadavkem na kouče a supervizory, který dosud nebyl téměř explicitně formulován.

Kromě toho bude vypracován katalog kritérií na téma mezikulturní kompetence pro vzdělávací programy vzdělávacích institucí. Které metody a formy jsou užitečné a měly by být začleněny? Jak lze integrovat digitální a kombinovanou výuku?

Cílem je zvýšit zájem a pozornost, či spíše povědomí o interkulturních aspektech a zapojit je do diskuse. Doufáme, že díky tomuto projektu se zvýší rozvoj síťových struktur, které koučům a supervizorům umožní lépe pochopit význam interkulturních kompetencí, a že koučům a supervizorům poskytneme nástroje, které jim umožní nabízet více služeb sociálně znevýhodněným skupinám, migrantům a pronásledovaným osobám.

Dále by měly být vypracovány jasné pokyny pro školení koučů a supervizorů a začlenění mezikulturních kompetencí.