Experimenting with our Personal Borders through Music and Movement

This was an experiential workshop as individuals and with the group.Through music and movement we connected with our essence, our sensations and emotions, with our personal space, with the perception of our personal and group borders. We observed how we experimented, related to and co-created the group relationship. 

Through the acknowledgment of this experience we contributed to expand our capacity, as coaches and supervisors, to be present, to become more conscious of the emergence of the moment, to move out of the comfort zone , learn to be comfortable with not-knowing and act from the heart intelligence. 

Our aim is to integrate body, mind and spirit. We believe that those are some of the necessary capacities needed in today’s society.

Our intention in this session was to connect with the body wisdom and express it through the spontaneous movement following the music. 

This is some of the feedback we received: A very creative session. Getting out of the comfort zone. Useful for personal and professional development. Fresh. Unfamiliar music.

 

Co-facilitators: 

Hellen Hettinga. hellen.hettinga@gamil.com
Anna Casas. anna@coachannacasas.com

 

Text v češtině

Experimentování s osobními hranicemi prostřednictvím hudby a pohybu

Jednalo se o zážitkový workshop pro jednotlivce i pro skupinu.Prostřednictvím hudby a pohybu jsme se spojili se svou podstatou, se svými pocity a emocemi, se svým osobním prostorem, s vnímáním svých osobních a skupinových hranic. Pozorovali jsme, jak experimentujeme, vztahujeme se ke skupině a spoluvytváříme s ní vztahy.

Přiznáním této zkušenosti jsme přispěli k tomu, že jsme jako koučové a supervizoři rozšířili svou schopnost být přítomni, více si uvědomovat vznik okamžiku, vystoupit z komfortní zóny , naučit se být spokojeni s nevědomím a jednat z inteligence srdce.

Naším cílem je integrovat tělo, mysl a ducha. Jsme přesvědčeni, že to jsou některé z nezbytných schopností potřebných v dnešní společnosti.

Naším záměrem na tomto sezení bylo spojit se s moudrostí těla a vyjádřit ji prostřednictvím spontánního pohybu v návaznosti na hudbu.

Toto jsou některé z ohlasů, které jsme obdrželi: Velmi kreativní sezení. Vystoupení z komfortní zóny. Užitečné pro osobní a profesní rozvoj. Svěží. Neznámá hudba.

 

Spolupráce s koordinátory:

Hellen Hettinga. hellen.hettinga@gmail.com
Anna Casas. anna@coachannacasas.com