Stay curious & go one step further - "OE.Q"© in the lightnet-academy®

Contribution by Heidrun Strikker

The new qualification OE.Q© for professionals is based on 9 principles for a contemporary, peaceful and sustainable didactics and aims at a complementary basic understanding of change, stability and the learning of people in systems.

In the current social, political-economic situation, new learning creates special emotional demands on professionals who work with organisations and many different stakeholders. Change work and learning must therefore be thought of with the twin of "resilience". We are in the transition from VUCA to BANI, resilience means for us, as change experts, to accompany the cooperation in hybrid, agile contexts, virtual as well as hybrid. We learn to combine powerful community experience with the knowledge of our own motivation to act. We respect a healthy balance in the lifestyles of the different generations and strengthen their values and special requirements for their life phases.

In OE.Q, new forms of work such as SCRUM, dailies, retros, new social competence(s) are tried out and the 4 didactic pillars for learning and communication are methodically implemented with "Spiral Power of Change - SPOC®. OE.Q offers comprehensive instruments and tools for spirit and a good team feeling with each other, for participation and fair involvement of all, for orientation and structured work and closing as a binding decision-making competence in the team. OE.Q focus areas frame SPOC with the topics New Lead, Collaboration and Team Spirit as well as StandArts of Motivation.

The goal is a new, clear attitude: We as consultants, coaches, supervisors and transformation facilitators have it in our hands with which inner attitude we make our contribution to resilience, ecological and economic common good, better togetherness and a working world in which it makes sense to be involved. OE.Q© measures itself against this.

For questions and information, feel free to contact buero@shs-consult.de, buero@shs-consult.de, or check out our website www.shs-consult.de or LinkedIn.

 

Text v češtině

Zkušenosti s OE pro zkušené trenéry a supervizory - Zůstaňte zvědaví a jděte o krok dál - "OE.Q"© v lightnet-akademii®

Příspěvek od Heidrun Strikker

Nová kvalifikace OE.Q© pro profesionály je založena na 9 principech pro současnou, klidnou a udržitelnou didaktiku a je zaměřena na doplňující základní pochopení změny, stability a učení lidí v systémech.

Nové učení v současné společenské, politicko-ekonomické situaci klade zvláštní emocionální nároky na profesionály, kteří pracují s organizacemi a mnoha různými zainteresovanými stranami. O práci se změnami a učení je proto třeba uvažovat s dvojčetem "odolnosti". Nacházíme se na přechodu od VUCA k BANI, odolnost pro nás jako odborníky na změny znamená doprovázet spolupráci v hybridních, agilních kontextech, virtuálních i hybridních. Učíme se kombinovat silné komunitní zkušenosti se znalostí vlastní motivace k jednání. Respektujeme zdravou rovnováhu v životním stylu různých generací a posilujeme jejich hodnoty a zvláštní požadavky na jejich životní fáze.

V OE.Q se zkoušejí nové formy práce, jako je SCRUM, denní práce, retro, nové sociální kompetence, a metodicky se zavádějí 4 didaktické pilíře pro učení a komunikaci pomocí "Spiral Power of Change - SPOC®". OE.Q nabízí komplexní nástroje a pomůcky pro ducha a dobrý vzájemný pocit v týmu, pro účast a spravedlivé zapojení všech, pro orientaci a strukturovanou práci a uzavření jako závaznou rozhodovací kompetenci v týmu. Oblasti zaměření OE.Q rámují SPOC s tématy New Lead, Spolupráce a Týmový duch, jakož i StandArts of Motivation.

Cílem je nový, jasný postoj: My jako konzultanti, koučové, supervizoři a facilitátoři transformace máme ve svých rukou, jakým vnitřním postojem přispějeme k odolnosti, ekologickému a ekonomickému společnému dobru, lepšímu společenství a pracovnímu světu, v němž má smysl se angažovat. Podle toho se OE.Q© měří.

V případě dotazů a informací se neváhejte obrátit na buero@shs-consult.de, hs@shs-consult.de, nebo se podívejte na naše webové stránky www.shs-consult.de či LinkedIn.