Update on the Reform Process

As most people are aware, EASC has been revising its basic quality manual, the EASC Manual, for some time now. The manual describes the quality guidelines and quality criteria for all EASC-certified training and further education programmes. The manual's specifications determine whether a new institute or a new training programme is recognised by the EASC and how the examination procedure works. The need for revision arose from the increasing demands placed on quality manuals in comparison with other major European associations. Professionalisation in our field is progressing - and as EASC, we want to continue to be at the forefront, or be at the forefront again, and stand for assured quality in the field of supervision and coaching. It is also a matter of describing the transferability of training and further education within the framework of the European Credit Transfer System (ECTS) and thus also facilitating co-operation with colleges and universities.

In concrete terms, this means that all EASC institutes will have to recertify on the basis of the new manual.

The reform process has now gained momentum thanks to the intensive work of the reform group and the first concrete results are now available. These are to be discussed at the institute meetings in 2024 and finalised in a first phase at the General Assembly in September. The aim is to have the first version of the new manual approved by the Executive Board in September and to pilot the process of recertifying institutes and their training programmes in 2025.

Next step: On the 7th of February, the current draft manual will be presented at an initial institute meeting. This will be followed by a series of discussion meetings, and the opportunity for the institutes to provide written feedback.

The aim of the reform group is to allow all EASC members to participate in the progress of the process via this newsletter and to keep them informed about the status from time to time.

 

Text v češtině

Aktuální informace z reformního procesu

Jak většina lidí pravděpodobně ví, EASC již nějakou dobu reviduje svou základní příručku kvality, Příručku EASC. Příručka popisuje pokyny a kritéria kvality pro všechny programy odborné přípravy a dalšího vzdělávání certifikované EASC. Specifikace příručky určují, zda bude nový institut nebo nový vzdělávací program uznán výborem EASC a jak bude probíhat zkušební řízení. Potřeba revize vyplynula z rostoucích nároků kladených na příručky kvality ve srovnání s jinými významnými evropskými sdruženími. Profesionalizace v našem oboru postupuje - a my jako EASC chceme být i nadále v popředí, nebo se do popředí opět dostat, a stát za zajištěnou kvalitou v oblasti supervize a koučování. Jde také o popis přenositelnosti odborné přípravy a dalšího vzdělávání v rámci Evropského systému přenosu kreditů (ECTS), a tím také o usnadnění spolupráce s vysokými školami a univerzitami.

Konkrétně to znamená, že všechny instituty EASC budou muset na základě nové příručky provést recertifikaci.

Díky intenzivní práci reformní skupiny nabral reformní proces na obrátkách a nyní jsou k dispozici první konkrétní výsledky. Ty mají být projednány na zasedáních institutu v roce 2024 a v první fázi dokončeny na valném shromáždění v září. Cílem je, aby první verze nové příručky byla schválena výkonnou radou v září a aby byl v roce 2025 zahájen pilotní proces recertifikace institutů a jejich vzdělávacích programů.

Další krok: 7. února bude na úvodním setkání institutů představen aktuální návrh příručky. Poté bude následovat řada diskusních setkání a institutům bude po celou dobu umožněno poskytnout písemnou zpětnou vazbu.

Cílem reformní skupiny je umožnit všem členům EASC podílet se na průběhu procesu prostřednictvím tohoto zpravodaje a průběžně je informovat o jeho stavu.