INTERNATIONAL CONFERENCE: RESULTS OPINIONS OPINIONS REPORTS

With the presence of around a hundred participants from the Autonomous Regions of Aragon, Catalonia, Castilla-Leon, the Basque Country, Madrid and Navarre and from the United Kingdom, Belgium, Holland, Germany and Hungary, the International Conference: "Advising in turbulent times" was held. The Public University of Navarra hosted the international meeting on 1 and 2 September 2023 with a programme that included two conferences and eight workshops led by ten prestigious specialists from Germany, the Netherlands, Hungary and Spain. The conference was held at the Faculty of Health Sciences of the UPNA and was organised by the Navarra Mitxelena Association (ANM), a pioneer in Spain in the training of professionals in supervision, coaching and social counselling. The ANM celebrated its foundation 30 years ago with this event. In addition to the UPNA, the European Association for Supervision and Coaching (EASC) and the Institute for Counselling and Supervision (IBS) in Aachen (Germany) collaborated in the organisation of the conference.
 

Two conferences and eight workshops led by experts

In the first conference, Jesús Hernández Aristu, president of the ANM and retired professor of the UPNA gave a lecture on "Counselling in turbulent times: challenges, needs and experiences. How to respond from social counselling", aimed at understanding the important work of counsellors to help in the disorientation caused by living without the securities or certainties of yesteryear: how to live, relate, compete, overcome conflicts, distinguish oneself, lead, cooperate, be oneself in turbulent times like the present.

The other conference was given by Susanne Rieger, president of EASC, with the title "Towards a Europe-wide recognised quality training for social counselling. Obstacles and perspectives". She reported on the progress towards the professionalisation of supervision, coaching or counselling and the obstacles to the recognition of this activity aimed at the well-being of people, organisations, work teams and leaders. The speaker emphasised the need to introduce by law in organisations the offer of supervision and/or coaching to prevent fatigue, anxiety and burn-out at work. In short, a culture of care for workers, as already exists in some Autonomous Communities such as Catalonia and the Basque Country, should be introduced by law in the workplace.

The other platform of the international meeting was the 8 thematic workshops by leading specialists from Central Europe and Spain. In particular:

Consultant Şeydâ Buurman-Kutsal from the Netherlands demonstrated the method "The identity circle: diversity and exclusion-inclusion", on the traits and characteristics of each person and their management in such a diverse world.

Hungarian coach and supervisor Amina Eperjesi spoke on "Compassion or help in counselling", as the person-centred approach affects both the client and the counsellor.

Michael Teichert, former director of IBS and teacher at Mitxelena, focused on "Fears and resources of the counsellor in the complex processes of organisational counselling".  

With the title "Executive Coaching and Mentoring as tools for organisational development", Juan Biurrun, psychologist at Talentix Pamplona, focused on structured conversations as a means of promoting changes that have a positive impact on performance and leadership.

One of the great challenges of today's society is diversity. Executive coach Estrella Lamadrid, head of the Coordination Unit against violence against women in the Government Sub-delegation in Navarre, focused her speech on "Counselling for coexistence in the diversity of people, origins, gender, ages and cultures“.

For her part, psychologist and supervisor Sirkka Kloepper-Mauermann presented the research with which she won the German Society for Supervision and Coaching 2022 Award on "Counselling in a foreign language". This is a widespread phenomenon in countries where people of different origins and cultures live together, forcing counselling professionals to work in a language that is not their own, as well as the fact that many professionals coach outside the borders of their own country and language.

On the other hand, the conference explored other areas that contribute to broadening the knowledge of counselling professionals. Thus, Concha Dobón, from the Laskurain centre in Pamplona, an expert in systemic family therapy, explored this field of counselling through family constellations.

Psychodrama as a method for counselling individuals and groups" was also discussed, a method that is surprising for the reinforcement and impetus it provides in shaping the different inner voices.   Javier Arza, Vice-Dean of the Faculty of CC. HH. SS. and Education of the UPNA was in charge of introducing the participants to this method of counselling.

The conference concluded with a manifesto signed by the majority of those attending the conference, calling on politicians, business organisations, public institutions and those responsible for employment to take seriously the welfare of their workers at all levels and functions, offering them spaces for reflection in which they can address topics or issues such as occupational health, personal and organisational conflicts, the objectives pursued, leadership styles, the working climate, etc. In short, to promote the well-being of workers in Spain, as is already being generalised in other EU countries.

Finally, and as a culmination of the conference, the president of EASC Susanne Rieger and the president of the ANM Jesus Hernandez Aristu gave the diploma of supervisors and coaches of groups, teams and executives to the 11 participants in the training offered by the ANM, Training Institute integrated in EASC.
 

The Mitxelena Association

The Navarre Mitxelena-Gingko Association (ANM), based in Larraya, has been training counsellors for 30 years for individuals, families, organisations, teams and management personnel. In addition to advising people on improving the quality of relationships, overcoming conflicts, clarifying and managing functions in working life, family life, social life and in companies and institutions, ANM has also offered training courses in organisational development, executive coaching and group and team management.

It has also successfully offered courses in personal growth, with ZEN-style meditation, pictorial expression, dream understanding and body work. Always with the aim of integrating new professional and personal skills and competences into the participant's own personality and under the guidance and accompaniment of leading experts from Germany, Switzerland, Spain and the Netherlands.

The lectures presented at the conference are available on the website of the Navarra Mitxelena Association. https://mitxelena-gingko.com/

 

Original Manifesto

Manifesto translation

 

Text v češtině

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: VÝSLEDKY NÁZORY STANOVISKA ZPRÁVY

 

Za účasti přibližně stovky účastníků z autonomních oblastí Aragonie, Katalánska, Kastilie a Leónu, Baskicka, Madridu a Navarry a ze Spojeného království, Belgie, Nizozemska, Německa a Maďarska se konala mezinárodní konference: "Poradenství v neklidné době". Veřejná univerzita v Navaře hostila toto mezinárodní setkání ve dnech 1. a 2. září 2023, přičemž program zahrnoval dvě konference a osm workshopů vedených deseti prestižními odborníky z Německa, Nizozemska, Maďarska a Španělska.  Konference se konala na Fakultě zdravotnických věd UPNA a pořádala ji Navarrská asociace Mitxelena (ANM), která je ve Španělsku průkopníkem ve vzdělávání odborníků v oblasti supervize, koučování a sociálního poradenství. ANM touto akcí oslavila své založení před 30 lety. Na organizaci konference spolupracovaly kromě Upny také Evropská asociace pro supervizi a koučování (EASC) a Institut pro poradenství a supervizi (IBS) v Cáchách (Německo).
 

Dvě konference a 8 workshopů vedených odborníky

Na první konferenci vystoupil Jesús Hernández Aristu, prezident ANM a emeritní profesor Upny, s přednáškou na téma "Poradenství v turbulentní době: výzvy, potřeby a zkušenosti. Jak reagovat ze strany sociálního poradenství", jejímž cílem bylo pochopit důležitou práci poradců, kteří pomáhají v dezorientaci způsobené životem bez jistot a jistot minulých let: jak žít, navazovat vztahy, soutěžit, překonávat konflikty, odlišovat se, vést, spolupracovat, být sám sebou v turbulentních dobách, jako je ta současná.

Druhý příspěvek přednesla Susanne Rieger, prezidentka EASC, s názvem "Na cestě k celoevropsky uznávanému kvalitnímu vzdělávání v oblasti sociálního poradenství. Překážky a perspektivy". Informovala o pokroku na cestě k profesionalizaci supervize, koučování či poradenství a o překážkách, které brání uznání této činnosti zaměřené na blaho lidí, organizací, pracovních týmů a vedoucích pracovníků. Přednášející zdůraznila potřebu zavést v organizacích zákonem nabídku supervize a/nebo koučování, aby se předcházelo únavě, úzkosti a vyhoření v práci. Stručně řečeno, na pracovištích by měla být zákonem zavedena kultura péče o pracovníky, která již existuje v některých autonomních společenstvích, jako je Katalánsko a Baskicko.

Další platformou mezinárodního setkání bylo 8 tematických workshopů předních odborníků ze střední Evropy a Španělska. Zejména:

Konzultantka Şeydâ Buurman-Kutsal z Nizozemska předvedla metodu "The identity circle: diversity and exclusion-inclusion" o vlastnostech a charakteristikách každého člověka a jejich řízení v tak rozmanitém světě.

Maďarská koučka a supervizorka Amina Eperjesi hovořila na téma "Soucit nebo pomoc v poradenství", protože přístup zaměřený na člověka ovlivňuje jak klienta, tak poradce.

Michael Teichert, bývalý ředitel IBS a lektor Mitxeleny, se zaměřil na "Obavy a zdroje poradce ve složitých procesech organizačního poradenství“.

Juan Biurrun, psycholog společnosti Talentix Pamplona, se s názvem "Koučování vedoucích pracovníků a mentoring jako nástroje organizačního rozvoje" zaměřil na strukturované rozhovory jako prostředek podpory změn, které mají pozitivní dopad na výkon a vedení.

Jednou z velkých výzev dnešní společnosti je rozmanitost. Výkonná koučka Estrella Lamadrid, vedoucí koordinační jednotky proti násilí na ženách v subdelegaci vlády v Navarře, se ve svém projevu zaměřila na téma "Poradenství pro soužití v rozmanitosti lidí, původu, pohlaví, věku a kultur“.

Psycholožka a supervizorka Sirkka Kloepper-Mauermannová zase představila výzkum, s nímž získala cenu Německé společnosti pro supervizi a koučování 2022 na téma "Poradenství v cizím jazyce". Jedná se o rozšířený jev v zemích, kde vedle sebe žijí lidé různého původu a kultury, což nutí poradenské odborníky pracovat v jazyce, který jim není vlastní, stejně jako skutečnost, že mnoho odborníků praktikuje koučování za hranicemi své země a jazyka.

Na druhé straně se konference zabývala dalšími oblastmi, které přispívají k rozšíření znalostí poradenských profesionálů. Tak Concha Dobón z centra Laskurain v Pamploně, odbornice na systemickou rodinnou terapii, zkoumala tuto oblast poradenství prostřednictvím rodinných konstelací.

Hovořilo se také o "psychodramatu jako metodě poradenství pro jednotlivce a skupiny", metodě, která je překvapivá tím, jak posiluje a dává podněty k formování různých vnitřních hlasů.   Javier Arza, proděkan fakulty CC. HH. SS. a vzdělávání UPNA měl na starosti seznámení účastníků s touto metodou poradenství.

Konference byla zakončena manifestem, který podepsala většina účastníků konference a který vyzývá politiky, obchodní organizace, veřejné instituce a osoby odpovědné za zaměstnanost, aby se vážně zabývali blahem svých pracovníků na všech úrovních a ve všech funkcích, nabídli jim prostor pro reflexi, v němž by se mohli zabývat tématy či otázkami, jako je zdraví při práci, osobní a organizační konflikty, sledované cíle, styly vedení, pracovní klima atd. Stručně řečeno, aby podporovali blaho pracovníků ve Španělsku, jak se to již obecně děje v jiných zemích EU. 

Na závěr a jako vyvrcholení konference předali prezidentka EASC Susanne Riegerová a prezident ANM Jesus Hernandez Aristu diplom supervizorů a koučů skupin, týmů a vedoucích pracovníků 11 účastníkům školení, které nabízel ANM, školicí institut integrovaný v EASC.
 

Sdružení Mitxelena

Navarrská asociace Mitxelena-Gingko (ANM) se sídlem v Larraya již 30 let školí poradce pro jednotlivce, rodiny, organizace, týmy a vedoucí pracovníky. Kromě poradenství v oblasti zlepšování kvality vztahů, překonávání konfliktů, vyjasňování a řízení funkcí v pracovním, rodinném a společenském životě a ve firmách a institucích nabízí ANM také vzdělávací kurzy v oblasti organizačního rozvoje, koučování vedoucích pracovníků a řízení skupin a týmů.

Úspěšně nabízí také kurzy osobního růstu s meditací ve stylu ZEN, obrazovým vyjadřováním, porozuměním snům a prací s tělem. Vždy s cílem integrovat nové profesní a osobní dovednosti a kompetence do vlastní osobnosti účastníka a pod vedením a za doprovodu předních odborníků z Německa, Švýcarska, Španělska a Nizozemska.

Přednášky přednesené na konferenci jsou k dispozici na webových stránkách Navarra Mitxelena Association. https://mitxelena-gingko.com/.

 

Původní manifest

Překlad manifestu